چرا از منبع آب برای کنترل افت فشار آب ساختمان استفاده می شود

استفاده از مخزن ذخیره آب برای ساختمان مزایای زیر را دارا می باشد:

تامین آب مورد نیاز ساختمان به هنگام قطع شبکه آب شهری .جلوگیری از انتقال حداکثر مصرف آب ساختمان به شبکه آب شهری.  کنترل فشار آب مورد نیاز ساختمان

 برای ساختمانهای مسکونی با بیش از 4 طبقه یا بیش از 10 واحد مسکونی پیشبینی مخزن ذخیره آب ضروری است. حجم مخزن ذخیره آب باید حداقل برای 12 ساعت مصرف، بر اساس 150 لیتر برای هر نفر در شبانه روز، محاسبه شود. چنانچه حجم مخزن بیشتر از 4000 لیتر باشد، به جای یک مخزن باید حداقل دو مخزن به صورت موازی نصب گردد تا در هنگام تعمیر یا تمیز کردن یکی از مخازن، آب ساختمان قطع نشود. قطر لوله تهویه باید حداقل برابر قطر لوله تغذیه آب و قطر لوله سرریز حداقل دو برابر آن باشد. نصب شیر روی لوله سرریز مجاز نیست.


/ 0 نظر / 37 بازدید